Geekcreit Upgrade DIY EC1515B DS1302 Light Control Rotation LED Electronic Clock Kit Size 81x81x2mm

3,700  Դրամ6,000  Դրամ

Geekcreit Upgrade DIY EC1515B DS1302 Light Control Rotation LED Electronic Clock Kit Size 81x81x2mm

Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 5,700  Դրամ
10-20 5,586  Դրամ
21-39 5,415  Դրամ
40+ 5,358  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 5,700  Դրամ
10-20 5,586  Դրամ
21-39 5,415  Դրամ
40+ 5,358  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 3,700  Դրամ
10-20 3,626  Դրամ
21-39 3,515  Դրամ
40+ 3,478  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 3,700  Դրամ
10-20 3,626  Դրամ
21-39 3,515  Դրամ
40+ 3,478  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 6,000  Դրամ
10-20 5,880  Դրամ
21-39 5,700  Դրամ
40+ 5,640  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 6,000  Դրամ
10-20 5,880  Դրամ
21-39 5,700  Դրամ
40+ 5,640  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 4,000  Դրամ
10-20 3,920  Դրամ
21-39 3,800  Դրամ
40+ 3,760  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 4,000  Դրամ
10-20 3,920  Դրամ
21-39 3,800  Դրամ
40+ 3,760  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 5,700  Դրամ
10-20 5,586  Դրամ
21-39 5,415  Դրամ
40+ 5,358  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 5,700  Դրամ
10-20 5,586  Դրամ
21-39 5,415  Դրամ
40+ 5,358  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 4,000  Դրամ
10-20 3,920  Դրամ
21-39 3,800  Դրամ
40+ 3,760  Դրամ
Ըստ քանակի զեղչեր
1-9 4,000  Դրամ
10-20 3,920  Դրամ
21-39 3,800  Դրամ
40+ 3,760  Դրամ
Clear
+ -

Geekcreit Upgrade DIY EC1515B DS1302 Light Control Rotation LED Electronic Clock Kit Size 81x81x2mm

Դիզայն

Blue digital tube+ Red & Blue LED with housing, Blue digital tube+ Red & Blue LED without housing, Blue digital tube+ Red & Green LED with housing, Blue digital tube+ Red & Green LED without housing, Green digital tube+ Red & Blue LED with housing, Green digital tube+ Red & Blue LED without housing, Green digital tube+ Red & Green LED with housing, Green tube+ Red & Green LED without housing, Red digital tube+ Red & Blue LED with housing, Red digital tube+ Red & Blue LED without housing, Red digital tube+ Red & Green LED with housing, Red digital tube+ Red & Green LED without housing

Navigation

Իմ զամբյուղը

Close
Viewed

Դիտված ապրանքները

Close

Categories